Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Practitec Oy
Yhteystiedot: Olarinluoma 13, 02200 Espoo

2. Rekisteriä hoitava henkilö
Harri Väyrynen

3. Rekisterin nimi
Pulinaboxi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Pulinaboxin asiakkaiden hallintaan,  ylläpitoon, yhteydenpitoon, sekä markkinointiin. Rekisteriin kirjattuja tietoja ja muita palvelunkäyttämisen aikana syntyneitä asiakkaan antamia tietoja, käytetään palvelun jatkokehittämiseen. Pulinaboxin asiakasrekisteriä käytetään omaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään markkinointiin (suoraan ja epäsuoraan), markkinatutkimuksiin sekä asiakaskilpailujen kohdentamiseen ja järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1. Asiakaan tunnistamistiedot:
- Sukunimi 
- Etunimi
- Nimimerkki
- Sähköpostiosoite 
- Pulinaboxin tunnistamistieto (käyttäjätunnus ja salasana). 

5.2. Tiedot asiakkaiden maksullisista tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5.3. Lupatiedot ja -kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä sekä palvelun käytön aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle antamista tiedoista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas käyttää Pulinaboxin palvelua. Suoramarkkinointikielto lisätään asiakasrekisteriin, mikäli asiakas tekee siitä erillisen ilmoituksen. Henkilötietolain mukaan, sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erillinen suostumus.
Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, sekä asiakkailta ja käyttäjiltä. 

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pulinaboxi asiakasrekisteri on sähköisessä muodossa ja asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Jokaisella käyttäjällä on yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja käyttäjien tekemät muutokset ja tietojen kysely voidaan jäljittää. 
Pulinaboxin asiakasrekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Kaikilla asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan ja se on sijoitettu suljettuun konesaliin. Salasanat ovat asiakasrekisterissä suojattuna (ei selväkielisenä). Tietokannasta suoritetaan häiriötilanteiden varalle toistuvasti varmuuskopioita. Järjestelmä on suojattu ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan teknisin suojausmenetelmin.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Practitec Oy, Harri Väyrynen, Olarinluoma 13, 0220 Espoo
Kirjekuoreen merkintä: Pulinaboxi/henkilötietojen tarkistus